Rreth Nesh

Shkolla ``Ibrahim Bozhiqi``

Kurrikula jonë rigoroze sfidon nxënësit që të arsyetojnë në mënyrë analitike, të mendojnë në mënyrë krijuese dhe të argumentojnë në mënyrë kritike. Aktivitetet tona bashkëpunuese jashtëmësimore kultivojnë miqësi të qëndrueshme. Mjedisi ynë mbështetës nxit pavarësinë, forcën e karakterit dhe një ndjekje të përjetshme drejt diturisë.   Ne përpiqemi t’i sigurojmë nxënësve tanë një arsimim të kompletuar.

Dhe ne e bëjmë.